Bescherming
Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. CIRCULR. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

CIRCULR. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van
persoonsgegevens.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van online transacties.
• Het afleveren van bestellingen
Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de aard van de transactie): Naam, adres, postcode en woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, emailadres, IBAN.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij in sommige gevallen gebruik van fulfilment partners en transporteurs als PostNL, DHL, GLS of UPS voor het bezorgen van uw bestellingen. CIRCULR. verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zijn op al onze overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing

Bewaartermijn
CIRCULR. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze
verwerkers.

Informatie
Vragen over ons privacy beleid kunt u richten aan:
Woodlane Products / CIRCULR.  | Pampuslaan 59 | 1382 JM | Weesp | +316 10382562 / +31613329804 |
info@circulr.eu